اسپندرال

توضیح شیشه های اسپندرال

LowE

شیشه سان انرژی، شیشه‌های بسیار مؤثر در کنترل تبادل حرارت و انرژی می‌باشد. ایدۀ ساختمانی با پنجره‌هایی بزرگ که نور و زیبایی اطراف را به داخل ساختمان می‌آورد، برای بسیاری از مردم و معماران ایده‌ای جذاب و مطلوب است. بزرگترین مانع در برابر تحقق این ایده، گرم شدن بیش از حد فضای داخل در تابستان و سرد شدن بیش از حد در زمستان است که می‌تواند هزینۀ سنگین مصرف انرژی و تأسیسات گرمایش و سرمایش را به ساختمان تحمیل کند. شیشه‌های سان انرژی با کنترل همزمان انتقال انرژی از طریق رسانش و تابش، شیشه را تبدیل به عنصری فوق العاده مؤثر جهت کاهش مصرف انرژی، افزایش روشنایی و دید ساختمان و زیبایی نمای ساختمان بنماید.
بررسی علمی انجام گرفته نشان داده است که کاهش بار تأسیساتی ساختمان به سبب استفاده از شیشه‌های سان انرژی به حدی است که صرفه جویی اقتصادی صاحبان ساختمان در خرید تأسیسات، به میزان قابل توجهی بیش از هزینۀ خرید شیشه‌های ساختمان است. علاوه بر این استفاده از این شیشه‌ها منجر به کاهش مصرف و هزینۀ انرژی در طول عمر ساختمان، کاهش ورود اشعه‌های مضر UV و ایجاد آسایش دمایی در ساختمان می‌شود.
-شیشه Low-E که در فارسی با نام شیشه کم‌گسیل شناخته می‌شود، از مهم‌ترین و استراتژیکی‌ترین محصولات فرآوری‌شده شیشه فلوت است. شیشه‌های Low-E نقش مهمی در کنترل انرژی در ساختمان را ایفا می‌کنند و لذا علاوه بر نقش مؤثر در بهینه‌سازی مصرف انرژی، به عنوان عامل مهمی در حفاظت محیط زیست نیز دخالت دارند. تکنولوژی تولید شیشه Low-E بر مبنای پوشش سطح شیشه با استفاده از لایه‌هایی شامل ترکیبات فلزی (اغلب بر پایه نقره و روی) در شرایط خاص خلأ و حرارت و با استفاده از فناوری کندوپاشی می‌باشد. ﻣﻬمﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ اﻳﻦ ﺷﻴﺸﻪ‌ها ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ ﺑﻴﺶ از ٨٠% اﻣﻮاج IR (ﻃﻮل ﻣﻮج ﺑﻴﻦ٣- ٣٠ µm ) از ﻃﻴﻒ ﺧﻮرﺷﻴﺪﯼ اﺳﺖ. اﺷﻌﻪ IR ﺁن ﺑﺨﺶ از اﺷﻌﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ اﺟﺴﺎم ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﺑﺎز ﺗﺎﺑﺶ اﻳﻦ اﺷﻌﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺧﺮوج ﮔﺮﻣﺎﯼ ﻓﻀﺎﯼ داﺧﻞ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ورود ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻢ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺮژﯼ ﺧﻮرﺷﻴﺪﯼ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽ‌ﮔﺮدد. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ ﺷﻴﺸﻪ‌ها ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻤﯽ از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ را در ﻃﻴﻒ ﻣﺮﺋﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯼ داﺧﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ‌دهند. ﺗﺮﮐﻴﺐ اﻳﻦ دو وﻳﮋﮔﯽ ﺷﻴﺸﻪ‌هاﯼ Low-E ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﯽ‌هاﯼ هنگفتی در در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژﯼ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﺑﻪ همین ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺷﻴﺸﻪ‌ها ﺑﺮاﯼ اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنها ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮﯼ های ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺬب ﺑﺎﻻﯼ ﺣﺮارﺗﯽ در اﻳﻦ ﺷﻴﺸﻪ‌ها ، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺷﻴﺸﻪ‌هاﯼ Low-E ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﮑﻮرﻳﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻇﺮاﻓﺖ ﺧﺎص اﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ‌ها ، دو ﺟﺪارﻩ ﮐﺮدن و ﺳﮑﻮرﻳﺖ ﮐﺮدن اﻳﻦ ﺷﻴﺸﻪ‌‎ها اهمیت ﺧﺎﺻﯽ دارد و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
مزایای استفاده از شیشه Low-E:

آسایش حرارتی در زمستان و تابستان
کاهش هزینه انرژی در سال
هزینه کمتر برای تأسیسات گرمایشی و سرمایشی
جلوگیری از ورود اشعه‌های مضر خورشید
تأمین روشنایی مناسب برای ساختمان و در نتیجه کاهش هزینه مورد نیاز برای روشنایی

SunEnrgy

توضیح SunEnergy

هوشمند (Smart)

حدود یک سوم انرژی یک ساختمان از طریق پنجره‌ها هدر می‌رود. به همین دلیل تلاش برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها بر روی پنجره‌ها متمرکز شده است. مطالعات زیادی برای یافتن روش‌های ذخیره انرژی صورت گرفته و نیاز به ذخیره انرژی باعث شده تا انواع جدیدی از پنجره‌های شیشه‌ای در ساختمان‌ها و همچنین در دیوارهای سالن کنفرانس در اداره‌ها به‌کار برده شود. این تکنولوژی کاربردهای فراوانی دارد. به عنوان مثال شیشه‌ای را تصور کنید که قابلیت تغییر از حالت شفاف به حالت کدر، توسط یک کلید را داشته باشد. می‌توان از این شیشه برای پنجره خانه (در حالت نیاز به ایجاد عدم دید)، برای جلوی فروشگاه‌ها در شب و همچنین حمام استفاده کرد. با وجود اینکه استفاده از این شیشه خصوصی، هنوز متداول نشده است اما نمونه‌های زیادی در تمام دنیا وجود دارد. اما پنجره‌های هوشمند موجود، از پنجره‌های الکتروکرومیک گرفته تا پنجره‌های با ذرات معلق، همگی به کمک ما شتافته تا به طریقی هوشمند به کنترل و بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها و اماکن عمومی کمک کند.
تصور کنید که در یکی از گرم ترین روزهای آفتابی در تابستان، نور خورشید مستقیماً به اتاق شما می‌تابد و هیچ راه گریزی به جز استفاده از پنجره‌هایی با شیشه‌های دودی برای متعادل تر کردن گرما و نور اتاق ندارید. همچنین دوست دارید تا تنها زمانی که نور شدت دارد شیشه درست مانند عینک‌های فتوکرومیک دودی شوند.
شیشه‌های الکتروکروماتیک دسته‌ای از شیشه‌ها هوشمند از الکتروکروماتیک‌ها بهره می‌برند. الکتروکروماتیک‌ها موادی هستند که رنگ آنها در اثر جریان الکتریکی تغییر می‌کنند. جریان الکتریسته با ایجاد واکنش شیمیایی سبب تغییرات خصوصیات مواد می‌شود و کاری می‌کند تا آنها نور را جذب یا منعکس کنند. امروزه از صنعت الکترونیک در ساخت این نوع از شیشه‌های پنجره استفاده می‌شود.
نور خورشید به شیشه‌ها می‌تابد، اما از طرفی جریان الکتریکی برقرار شده، سبب می‌شود تا یون‌ها از لایه ذخیره یونی به سمت لایه هدایت یونی حرکت کرده و به لایه الکتروکروماتیکی رجعت کنند و شیشه را شفاف نمایند. با قطع الکتریسته فرایند برعکس عمل کرده شیشه مجدداً تیره می‌شود. یکی از ویژگی مواد الکتروکروماتیکی قابلیت تنظیم آنهاست به طوری که می‌توان شدت کدری آنها را با تغییر مقدار جریان تنظیم کرد.

ضد گلوله

راز شیشه‌های ضدگلوله پلاستیک است که شیشه چند لایه گفته می‌شود و لایه‌هایی از پلاستیک و شیشه است و از شیشه‌های معمولی ضخیم‌تر و پلاستیک درون لایه‌ها معمولاً از مواد کربن‌دار می باشد.این شیشه ضخیم ولی شفاف است. وقتی گلوله به شیشه ضد گلوله پرتاب می‌شود، اولین لایه شیشه سوراخ می‌شود ولی لایه پلاستیکی فشار گلوله را می‌گیرد و آن را متوقف می‌کند به این ترتیب گلوله نمی‌تواند به آخرین لایه شیشه برسد.

مسلح

توضیح شیشه مسلح

لمینیت

شیشه‌های رنگی ترنسپرنت را با نورپردازی منزل هماهنگ نمایید.
نور لامپ از این شیشه رنگی‌ها عبور می‌کند و نورپردازی حیرت انگیزی در منزل ایجاد می‌کند.
بهره گیری از شیشه رنگی‌ها در حمام های بزرگ به سبک اسپانیایی یا مدیترانه‌ای ، ایده‌ی فوق العاده‌ای است که شما را تشویق می‌کند مدام به حمام بروید.​
شیشه رنگی‌ها و طرح‌دار ما را یاد معماری زیبا و رنگی ایرانی می‌اندازد. این پنجره‌ها را بیشتر در اماکن تاریخی، مساجد و خانه‌های قدیمی ایرانی دیده‌ایم که با تابیدن خورشید روی آنها، طرح و رنگ‌های خیره کننده زیبایی دو چندانی خواهد داشت. این شیشه‌ها با عبور نور از خود تصاویر زیبایی ایجاد می‌کند.

نانو

توضیح شیشه نانو